Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranica body2body.com

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica body2body.com.

Internet stranice body2body.com su u vlasništvu trgovačkog društva DAPA USLUGE d.o.o., Zagreb, Maksimirska cesta 30 (dalje u tekstu: DAPA USLUGE).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica body2body.com, stupate u ugovorni odnos sa DAPA USLUGAMA i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i usuglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama body2body.com , primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.
________________________________________________________________________________

Osnovna pravila za svakog korisnika stranica body2body.com
________________________________________________________________________________

Članak 1.

Sadržaj stranica

DAPA USLUGE su kreirali svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i potencijalnim kupcima. DAPA USLUGE su napravile ove stranice sa velikom pozornošću i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).
Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na body2body.com Isključena je bilo kakva odgovornost DAPA USLUGA za sadržaj oglasa.
________________________________________________________________________________

Članak 2.

Registracija korisnika

Kao uvjet korištenja dodatnih usluga na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.
DAPA USLUGE zadržavaju pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.
U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga od strane DAPA USLUGA.
Korisnik koji želi objaviti oglase (komercijalne i besplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:
Pravne osobe – ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe – ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane DAPA USLUGA biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe DAPA USLUGA.
Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi DAPA USLUGAMA sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.
Samim time DAPA USLUGE nisu dužne objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika.

DAPA USLUGE prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu DAPA USLUGAMA da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
________________________________________________________________________________

Članak 3.

Kupoprodaja

DAPA USLUGE daju platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranica body2body.com ne čini DAPA USLUGE odgovorne za prodaju/kupnju, niti su DAPA USLUGE dio prodajnog procesa.
________________________________________________________________________________

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka

Važno nam je da se prilikom posjeta našoj Internet stranici osjećate sigurno. Zaštita Vaše privatnosti za nas ima veliko značenje, jer smatramo kako zaštita osobnih podataka predstavlja obilježje kvalitete usluga koje nudimo. Nastavno navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka namijenjene su obavještavanju o prikupljanju, korištenju i prosljeđivanju osobnih podataka.
Korištenjem Internet stranice tvrtke DAPA USLUGE d.o.o. prihvaćate nastavno navedene uvjete.
1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i DAPA USLUGA) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima DAPA USLUGA.

3. DAPA USLUGE d.o.o. se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka pridržavati važećih propisa Republike Hrvatske kojima se štiti tajnost osobnih podataka. DAPA USLUGE će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima body2body.com i proizvodima DAPA USLUGA. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da body2body.com trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju DAPA USLUGE korisniku zamrzava njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti body2body.com, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima

4. DAPA USLUGE ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

5. Body2body.com može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na body2body.com, DAPA USLUGE nisu odgovorne za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da DAPA USLUGE nisu razvile tu stranicu, te nemaju utjecaja na nju, i ne snose odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

6. DAPA USLUGE na svojim stranicama može koristiti cookieje i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Prilikom pristupanja stranicama DAPA USLUGA, cookieji identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Pomoću cookieja se ne može otkriti osobni identitet korisnika. Ako korisnik u bilo kojem trenutku želi onemogućiti spremanje cookieja na svojem računalu ili ih izbrisati, potrebno je obnoviti postavke internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja cookieja moguće je pronaći na pretraživaču odabirom izbornika „Help“). DAPA USLUGE može prikupljati informacije korištenjem „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja omogućuju saznati kada korisnici posjećuju stranice DAPA USLUGA ili kliknu na oglase.

7. Body2body.com obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici body2body.com i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

8. Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
________________________________________________________________________________

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

1. Prava koja se odnose na stranicu body2body.com uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju DAPA USLUGAMA.
2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između DAPA USLUGA i druge strane.
3.Sav sadržaj na internetskim stranicama body2body.com zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja DAPA USLUGA.
4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.
5. Oglašivači su suglasni da DAPA USLUGE može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama body2body.com koristiti, distribuirati i objaviti u internetskim izdanjima DAPA USLUGA, na drugim partnerskim internetskim stranicama body2body.com te grupnim DAPA USLUGA stranicama, kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama DAPA USLUGE može koristiti, distribuirati i objaviti i na stranicama body2body.com
________________________________________________________________________________

Članak 6.

Isključenje

DAPA USLUGE zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. DAPA USLUGE također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
DAPA USLUGE zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:
da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
da lobira DAPA USLUGE oglašivače (klijente) da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu
Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima DAPA USLUGE poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.
________________________________________________________________________________

Članak 7.

Jamstvo

DAPA USLUGE ne jamče:
1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
2. točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju DAPA USLUGA
3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje ti koristi u poslovanju
4. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
5. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.
6. da sadržaj na body2body.com neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih. Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti (min/fiksni, min/mob). Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, DAPA USLUGE savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve. Oglašivač je dužan upisati ime firme, adresu firme, OIB, fiksni telefon registrirane djelatnosti, te prije spomenuto istaknutu cijenu po minuti (min/fiskni, min/mob.).
________________________________________________________________________________

Članak 8.

Odgovornost

DAPA USLUGE se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa DAPA USLUGE stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. DAPA USLUGE također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, DAPA USLUGE ne mogu snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s DAPA USLUGAMA, niti da DAPA USLUGE podupiru takve stranice.
DAPA USLUGE niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
Korisnik internetske stranice body2body.com dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako DAPA USLUGE tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.
DAPA USLUGE neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
DAPA USLUGE u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima DAPA USLUGA.
________________________________________________________________________________

POSEBNA PRAVILA PRI OGLAŠAVANJU
________________________________________________________________________________

Članci iz ovog poglavlja, zajedno sa člancima iz Poglavlja 1, primjenjuju se ako se želi predati oglas na Internetske stranice DAPA USLUGA.
1. Privatni mali oglas mogu predati samo oglašivači koji prodaju svoju privatnu imovinu ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe.
2. Besplatni oglasi predani putem interneta traju do deaktivacije, odnosno traju godinu dana od predaje ako ih korisnik sam ne deaktivira.
3. Agencije, firme, obrtnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (trgovci, preprodavači, samostalni poduzetnici…) mogu platiti oglas prema važećem cjeniku za profesionalne oglašivače
4. Informacije o kategorijama u kojima je plaćanje obavezno možete dobiti na telefon: ?
5. Broj s dodanom vrijednošću može biti naveden kao kontakt broj telefona isključivo ako se pozivatelju osigurava potpuno izvršenje usluge pozivom na navedeni broj.
________________________________________________________________________________

Članak 9.

Sadržaj oglasa

1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje DAPA USLUGAMA pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane DAPA USLUGA.
3. DAPA USLUGE ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Oglasnik ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima: 
– kada je oglas predan u krivu rubriku
– kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
– kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
– kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
– kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
– kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
– kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
– kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Oglasniku i ostalim nadležnim zakonima Republike Hrvatske
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da je prijevaran
– kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
– kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
– kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
– kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
– kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
– kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
4. DAPA USLUGE nisu odgovorne za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva
5. Ukoliko je oglas plaćen – ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja – biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, DAPA USLUGE će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom. Prilikom kupnje usluga na body2body.com te njihovih otkazivanja, ili od strane body2body.com ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, body2body.com nije dužan korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.
6. DAPA USLUGE neće pohraniti slikovne dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu. Savjetujemo korisnicima da na svojim računalima pohrane fotografije koje koriste u oglasima budući da DAPA USLUGE nisu dužni spremati ih.
7. Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta DAPA USLUGA, Maksimirska 30, 10000 Zagreb ili putem e-mail adrese info@body2body.com
________________________________________________________________________________

ZAVRŠNE ODREDBE
________________________________________________________________________________

Članak 10.

Korištenje cookiesa

Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, DAPA USLUGE nisu u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.
________________________________________________________________________________

Članak 11. 

Promjene uvjeta korištenja

DAPA USLUGE zadržavaju sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja body2body.com kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.
Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti internetske stranice DAPA USLUGA.
________________________________________________________________________________

Članak 12. 

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica DAPA USLUGA, a stvarno nadležni sud u Zagrebu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica body2body.com. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica body2body.com, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama body2body.com primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica body2body.com, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
________________________________________________________________________________

Načini plaćanja

Portal body2body.com obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici body2body.com-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava Wspay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Sigurnost plaćanja – WS-Pay

WS-Pay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WS-Pay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Omogućujemo vam plaćanje naših usluga plaćanjem izravno putem interneta i to:

Plaćanje kreditnim karticama:

American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro.

keyboard_arrow_up